Przewiń do treści Twitter Facebook Instagram Wstecz Szukaj
Przewiń do treści

REGULAMIN GREATER POLAND CIDER CUP 2021

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” CIDER CUP 2021

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Cider Cup 2021 (dalej “GPCC 2021”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 cydrów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 cydrów do rundy finałowej. 
 1. Konkurs GPCC 2021 przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach cydrowych:
  1. Cydr wytrawny spokojny (ekstrakt – brak ograniczeń)
  2. Cydr wytrawny musujący (ekstrakt – brak ograniczeń)
  3. Cydr lodowy (ekstrakt – brak ograniczeń)
  4. Cydr z dodatkami (pozostałe) (ekstrakt – brak ograniczeń)
 1. Każda cydrownia może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Jeden produkt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam produkt nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania cydru do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.
 1. Cydrownia otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego cydru. 

§3
ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające cydrownie, których produkty są dostępne w sprzedaży.
 1. Zgłoszenie cydru do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 9 kwietnia 2021 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/gpcc/ 
 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia cydru do GPCC 2021 wynosi 
 • 100 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony cydr w terminie 15-24 stycznia 2021
 • 125 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony cydr w terminie 25 stycznia – 28 lutego 2021
 • 150 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony cydr po 1 marca 2021

Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 1. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2021 zwolnieni są z opłaty za pierwszy zgłoszony do konkursu cydr. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2021.  W przypadku, gdy producent zrezygnuje z udziału w PTP 2021, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszony do konkursu cydr w wysokości 150 zł netto. 
 1. Opłatę za wszystkie cydry zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 9 kwietnia 2021, na konto organizatora:

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać: GP 2021 + nazwa firmy

 1. Producent jest zobowiązany dostarczyć cydr do organizatora Konkursu w terminie od 19 marca do 9 kwietnia 2021 w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 
 1. Na butelkach musi znajdować się etykieta lub etykieta zastępcza z nazwą producenta, nazwą produktu oraz stylem.
 1. Cydry należy dostarczyć na adres: 

Konkurs Greater Poland Cider Cup
Browar Sady
ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

$4 
KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Ocenę cydrów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 
 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych produktów zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY

 1. W ramach każdej z kategorii cydrowej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
 1. Nagrodami w każdej z 4 kategorii są:
  1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Złoto GP 2021 do wykorzystania w promocji cydrowni
  2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Srebro GP 2021 do wykorzystania w promocji cydrowni
  3. Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Brąz GP 2021 do wykorzystania w promocji cydrowni
 1. Spośród zwycięskich cydrów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego cydr, który otrzyma tytuł “The Greatest Cider”, Odznaczenie GP 2021 oraz znak graficzny “The Greatest Cider GP 2021” do wykorzystania w promocji cydrowni. 
 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Cider” są:
  1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland 2021, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne). 
  2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Poznańskie Targi Piwne o wartości 10 000 zł
  3. Voucher na usługi agencji kreatywnej Thirst.pl o wartości 3500 zł
 1.  Spośród zwycięskich cydrów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego cydry, które otrzymają kolejno II i III miejsce. Laureaci otrzymają odznaczenie GP 2021 oraz znak graficzny GP 2021 do wykorzystania w promocji cydrowni. 
 1. Przekazanie nagród GPCC 2021 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 28 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora cydru na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.
 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPCC 2021 wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska autora w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie imienia, nazwiska i danych kontaktowych autora cydru zgłoszonego do GPCC 2021 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku autora do promocji Konkursu Greater Poland Cider Cup przez organizatora GPCC 2021 tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 
 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny cydrów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 
 1. Zmiana formuły oceny cydrów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych cydrów.
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone cydry, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego cydru, na każde 3 cydry zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.
 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.
 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, o której mowa w pkt. 22 nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie, o których mowa w pkt. 30.
 1. Cydry nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.