Przewiń do treści Twitter Facebook Instagram Wstecz Szukaj
Przewiń do treści

REGULAMIN GREATER POLAND CIDER CUP HOME 2021

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” CIDER CUP HOME 2021

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Cider Cup Home 2021 (dalej “GPCCH 2021”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 cydrów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 cydrów do rundy finałowej. 
 1. Konkurs GPCCH 2021 przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach:
  1. Cydr wytrawny spokojny (ekstrakt – brak ograniczeń)
  2. Cydr wytrawny musujący (ekstrakt – brak ograniczeń)
  3. Cydr z dodatkami (pozostałe) (ekstrakt – brak ograniczeń)
 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę cydrów w każdej kategorii. Jeden cydr może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam cydr nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania cydru do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.
 1. Cydry zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Cydrownik otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego cydru. 

§3
ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie może wziąć udział tylko cydr wyprodukowany domowymi metodami przez indywidualnych cydrowników domowych lub cydrownię domową. Do wyprodukowania cydru mogą zostać użyte tylko komercyjnie dostępne surowce, zgodne z prawem.
 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik zgłaszając cydr do konkursu oświadcza, że jest autorem cydru i osobą pełnoletnią.
 1. Zgłoszenie cydru do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 9 kwietnia 2021 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/gpcch/
 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia cydru do GPCCH 2021 wynosi:

  – 22 zł za każdy zgłoszony cydr

  Opłata nie podlega zwrotowi.
 1. Opłatę za wszystkie cydry zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 9 kwietnia 2021, na konto organizatora:

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać: GPCCH 2021 + imię i nazwisko cydrownika

 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć cydr do organizatora Konkursu w terminie od 19 marca do 9 kwietnia 2021 w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 
 1. Cydry należy dostarczyć na adres: 

Konkurs Greater Poland – “GPCCH”
Browar Sady
ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

$4 
KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Ocenę cydrów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 
 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych cydrów zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY

 1. W ramach każdej z kategorii cydrowej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
 1. Nagrodami w każdej z 3 kategorii są:
  1. Za I miejsce: Dyplom GPCCH 2021
  2. Za II miejsce: Dyplom GPCCH 2021
  3. Za III miejsce:  Dyplom GPCCH 2021
 1. Spośród zwycięskich cydrów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego cydr, który otrzyma tytuł “The Greatest Home Cider”.
 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Home Cider” są:
  1. wyprodukowanie cydru według zwycięskiej receptury w cydrowni Slow Flow Group Sp. z o.o.,
  2. projekt graficzny etykiety dla zwycięskiego cydru, zawierający informacje o Cydrowniku (imię i nazwisko Cydrownika i/lub nazwa cydrowni domowej)
 1. Biorąc udział w Konkursie, Cydrownik wyraża zgodę na wykorzystanie swojej receptury przez Slow Flow Group sp. z o.o. w celu wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu jego cydru jako The Greaters Home Cider 2021, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym laureat udziela Slow Flow Group sp. z o.o. zgody na wykorzystanie jego imienia z nazwiskiem oraz wizerunku w celach reklamowych cydru The Greaters Home Cider 2021. Zwycięski cydr zostanie wyprodukowany w ilości minimum 10 hl.

  Cydrownia zastrzega, że do produkcji cydru może użyć jedynie dostępnych oraz zgodnych z prawem surowców oraz, że oryginalna receptura cydrownika zostanie dostosowana do warunków przemysłowych oraz rynkowych. 

  Cydrownia nie podejmie się wyprodukowania cydru, który może zagrozić reżimowi sanitarnemu cydrowni, zwłaszcza użycia dzikich drożdży lub bakterii kwasu mlekowego.

  W przypadku, gdy nagrodę The Greaters Home Cider zdobędzie cydr, który nie będzie spełniał powyższych wymagań, wówczas Organizator zastrzega możliwość przekazania nagród wymienionych w par. 5, pkt. 20, podpunkt a.i b. na rzecz uczestnika, którego cydr zostanie wybrane przez Komisję Sędziowską jako drugi najlepszy cydr zgłoszony do Konkursu.

  Cydr zostanie wyprodukowany najpóźniej do 31.12.2021 roku. Jeśli z przyczyn niezależnych od Slow Flow Group sp. z o.o., w szczególności w przypadku utrudnionego kontaktu z Cydrownikiem lub braku możliwości realizacji projektu z powodu sytuacji epidemicznej, realizacja nagrody nie dojdzie do skutku w podanym terminie, nagroda ulega przedawnieniu i nie będzie zrealizowana.

  Slow Flow Group sp. z o.o. pokrywa wszystkie koszty związane z produkcją i dystrybucją cydru. 

  Laureat zrzeka się roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży cydru.
 1. Przekazanie nagród GPCCH 2021 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej, w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 28 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora cydru na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.
 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Cydrownicy zgłaszający produkty do GPCCH 2021 wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie imienia, nazwiska i danych kontaktowych autora cydru zgłoszonego do GPCCH 2021 sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku autora do promocji Konkursu Greater Poland Cider Cup Home przez organizatora GPCCH 2021 tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.
 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny cydrów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 
 1. Zmiana formuły oceny cydrów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych cydrów.
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone cydry, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego cydru, na każde 3 cydry zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.
 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.
 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, o której mowa w pkt. 21 nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie, o których mowa w pkt. 29.
 1. Cydry nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.