Przewiń do treści Twitter Facebook Instagram Wstecz Szukaj
Przewiń do treści

REGULAMIN GREATER POLAND DESIGN CUP 2021

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” DESIGN CUP 2021

§1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Design Cup 2021 (dalej “GPDC 2021”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 23-24 kwietnia 2021 r. w Poznaniu. 
 1. Konkurs GPDC 2021 przeprowadzony zostanie w 8 kategoriach, podzielonych na dwa segmenty:
 • Produkt rynkowy
 1. Butelka 
 2. Puszka 
 3. Seria (minimum 3 etykiety lub opakowania, stanowiące spójną serię)
 4. Produkt premium 
 5. Gadżet reklamowy
 • Projekt koncepcyjny
 1. Projekt etykiety butelki lub puszki
 2. Projekt produktu premium
 3. Projekt gadżetu reklamowego
 1. Wszystkie projekty muszą dotyczyć bezpośrednio branży piwowarskiej lub cydrowniczej.
 2. Kryteriami oceny będą:
 • Pomysł
 • Innowacyjność designu
 • Wykonanie
 • Ergonomia i funkcjonalność
 • Zgodność z przepisami polskiego prawa dotyczącego znakowania etykiet i opakowań
 • Marketing
 • Ekologia
 1. Niezależnie od podmiotu zgłaszającego projekt do Konkursu, każdy projekt musi być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem artystycznym autora lub nazwą firmy będącej autorem projektu. 
 1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że posiada on prawa do dysponowania utworem.
 1. Do kategorii “Produkt rynkowy” zgłoszone mogą być tylko projekty, które zostały wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu w ciągu 36 miesięcy poprzedzających Konkurs GPDC 2021 (za wyjątkiem projektów zgłoszonych do kategorii “Seria” – ostatni projekt z serii musi być wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy poprzedzających Konkurs GPDC 2021) lub zostaną wprowadzone do obrotu w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania Konkursu GPDC 2021. 
 1. Do kategorii “Projekt koncepcyjny” zgłoszone mogą zostać projekty w fazie koncepcyjnej, w postaci pliku cyfrowego.
 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Ten sam projekt może być zgłoszony do kilku kategorii.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania projektu do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.

§3
ZGŁOSZENIA

 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające browary oraz cydrownie, których produkty są dostępne w sprzedaży, projektanci oraz studenci.
 1. Jeden projekt może być zgłoszony tylko przez jeden podmiot. Jeśli ten sam projekt zostanie zgłoszony przez dwa podmioty, to prawo pierwszeństwa otrzymuje podmiot posiadający autorskie prawa osobiste do utworu.

 2. Zgłoszenie projektów do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 9 kwietnia 2021 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/gpdc/

 3. Udział w konkursie, w segmencie „Produkt rynkowy” jest płatny. Koszt zgłoszenia wynosi:
 • 100 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie 15-24 stycznia 2021
 • 125 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie 25 stycznia – 28 lutego 2021
 • 150 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt po 1 marca 2021

Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

W segmencie “Projekt koncepcyjny” zgłoszenie projektu jest darmowe.

 1. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2021 zwolnieni są z opłaty za pierwszy zgłoszony do konkursu projekt w kategorii “Produkt rynkowy”. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2021. W przypadku, gdy producent zrezygnuje z udziału w PTP 2021, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszony do konkursu projekt w wysokości 150 zł netto.  
 1. Opłatę za wszystkie projekty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 9 kwietnia 2021, na konto organizatora:

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań

W tytule przelewu należy wpisać: GP 2021 + nazwa firmy lub imię i nazwisko uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do organizatora Konkursu projekty w wersji fizycznej w terminie od 19 marca do 9 kwietnia 2021. 
 1. W przypadku projektów zgłoszonych do kategorii w segmencie “Produkt rynkowy” należy dostarczyć
  1. Produkt w zrealizowanej, fizycznej postaci (tj. w postaci butelki, puszki, serii butelek lub puszek, produktu premium i/lub gadżetu reklamowego) w ilości 1 sztuki na każdy zgłoszony projekt. W przypadku projektów zgłoszonych do kategorii Seria, należy wysłać min. 1 produkt z serii w wersji fizycznej, pozostałe projekty muszą być dostarczone w postaci pliku cyfrowego.
  2. Plik lub pliki cyfrowe (min. 1, max. 10) zawierające zdjęcie lub wizualizację projektu w formacie JPG, wielkość min. 2000x2000px
  3. Plik cyfrowy (max. 1) zawierający zdjęcie lub wizualizację projektu w formacie TIFF, wielkość A3, 300dpi
 1. W przypadku projektów zgłoszonych do kategorii w segmencie “Projekt koncepcyjny” należy dostarczyć:
  1. Plik lub pliki cyfrowe (max. 10) zawierające zdjęcie lub wizualizację projektu w formacie JPG, wielkość min. 2000x2000px
  2. Plik cyfrowy (max. 1) zawierający zdjęcie lub wizualizację projektu w formacie TIFF, wielkość A3, 300dpi

Uczestnik opcjonalnie może również dostarczyć projekt w zrealizowanej, fizycznej postaci (tj. w postaci wydrukowanej etykiety, butelki, puszki, produktu premium i/lub gadżetu reklamowego)

 1. Projekty w formie fizycznej należy wysłać na adres:

Konkurs Greater Poland Design Cup
Browar Sady
ul. Logistyczna 21
62-080 Sady

Przyjęte prace nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs GPDC. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia ani utratę przesłanych prac w czasie transportu.

 1. Projekty w formie cyfrowej należy dodać zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.

$4 
KOMISJA SĘDZIOWSKA

 1. Ocenę projektów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele branż związanych z projektowaniem, designem, produkcją opakowań oraz marketingiem.
 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych projektów zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY

 1. W ramach każdej z kategorii zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
 1. Nagrodami w każdej z 8 kategorii są:
  1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Złoto GP 2021 do wykorzystania w promocji 
  2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Srebro GP 2021 do wykorzystania w promocji
  3. Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP 2021, znak graficzny Brąz GP 2021 do wykorzystania w promocji 
 1. Spośród zwycięskich projektów w poszczególnych kategoriach w segmencie “Produkt rynkowy”, jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jeden projekt, który otrzyma tytuł “The Greatest Design”, Odznaczenie GP 2021 oraz znak graficzny “The Greatest Design GP 2021” do wykorzystania w promocji.
 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Design” są:
  1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych, w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland 2021, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy i inne). 
  2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Targi Piwne Sp. z o.o. o wartości 10 000 zł
  3. Projektor EH-TW5700 marki Epson
 1. Nagrodami dodatkowymi w segmencie „Produkt rynkowy” dla laureatów I miejsca w każdej z 5 kategorii jest urządzenie 3-w-1 EcoTank L3150 marki Epson.
 2. Nagrodami dodatkowymi w segmencie „Projekt koncepcyjny” dla laureatów I miejsca w każdej z 5 kategorii jest urządzenie 3-w-1 EcoTank L3150 marki Epson.
 1. Przekazanie nagród GPDC 2021 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 28 maja 2021 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności uczestnika na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.
 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy zgłaszający produkty oraz projekty do GPDC 2021 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu oraz na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Design Cup przez organizatora GPDC 2021 tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 
 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny projektów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 
 1. Zmiana formuły oceny projektów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 
 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone projekty, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego projektu, na każde 3 projekty zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.
 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty oraz projekty.
 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, o której mowa w pkt. 31 nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie, o których mowa w pkt. 38.
 1. Projekty w formie fizycznej nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.