Regulamin konkursu Greater Poland Cider Cup Home

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” CIDER CUP HOME 2023
§1

ORGANIZATOR


 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Cider Cup Home 2023 (dalej “GPCCH”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 cydrów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 cydrów do rundy finałowej. 


 1. Konkurs GPCCH przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach:


 1. Cydr wytrawny spokojny (ekstrakt – brak ograniczeń)

 2. Cydr wytrawny musujący (ekstrakt – brak ograniczeń)

 3. Cydr z dodatkami (pozostałe, ekstrakt – brak ograniczeń)


 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę cydrów w każdej kategorii. Jeden cydr może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam cydr nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania cydru do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.


 1. Cydry zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Cydrownik otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego cydru. §3

ZGŁOSZENIA


 1. W konkursie może wziąć udział tylko cydr wyprodukowany domowymi metodami przez indywidualnych cydrowników domowych lub cydrownię domową. Do wyprodukowania cydru mogą zostać użyte tylko komercyjnie dostępne surowce, zgodne z prawem.


 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik zgłaszając cydr do konkursu oświadcza, że jest autorem cydru i osobą pełnoletnią.


 1. Zgłoszenie produktu do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/ 


 1. Udział w konkursie jest płatny. 


Koszt zgłoszenia cydru do GPCCH wynosi:

 • 25 zł za każdy zgłoszony cydr


Opłata ta nie podlega zwrotowi. 


 1. Opłatę za wszystkie produkty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 6 października 2023, na konto organizatora:


33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań


W tytule przelewu należy wpisać: GPCCH + imię i nazwisko uczestnika


 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć cydr do organizatora Konkursu w terminie od 18-30 września 2023  w ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). 


 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Cider Cup Home Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796


 1. Przyjęte produkty nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs. 


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA


 1. Ocenę cydrów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 


 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych cydrów zgłoszonych do Konkursu.$5

NAGRODY


 1. W ramach każdej z kategorii cydrowej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.


 1. Nagrodami w każdej z 3 kategorii są:

  1. Za I miejsce: Dyplom GPCCH, zestaw upominków od PTP

  2. Za II miejsce: Dyplom GPCCH, zestaw upominków od PTP

  3. Za III miejsce:  Dyplom GPCCH, zestaw upominków od PTP


 1. Spośród zwycięskich cydrów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego cydr, który otrzyma tytuł “The Greatest Home Cider”.


 1. Przekazanie nagród GPCCH odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej, w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora cydru na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.


 1. Zgłoszenie produktu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 1 wejściówki na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).


 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Cydrownicy zgłaszający produkty do GPCCH wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych autorów cydrów zgłoszonych do GPCCH sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Beer Cup Home przez organizatora GPCCH tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 


 1. Uczestnicy zgłaszający produkty do GPCCH wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek cydrów, które zdobyły medale.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.


 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny cydrów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 


 1. Zmiana formuły oceny cydrów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych cydrów.


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone cydry, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego cydru, na każde 3 cydry zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.


 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.


 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.


 1. Cydry nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.