Regulamin konkursu Greater Poland Design Cup

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” DESIGN CUP 2023§1

ORGANIZATOR


 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Design Cup 2023 (dalej “GPDC”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. 


 1. Konkurs GPDC przeprowadzony zostanie w 5 kategoriach


 1. Butelka 

 2. Puszka 

 3. Seria (minimum 3 etykiety lub opakowania, stanowiące spójną serię)

 4. Produkt premium 

 5. Gadżet reklamowy


 1. Wszystkie projekty muszą dotyczyć bezpośrednio branży alkoholowej.


 1. Kryteriami oceny będą:

  1. Projekt i estetyka

  2. Ergonomia i funkcjonalność

  3. Zrównoważony rozwój i ekologia

  4. Marketing i branding

  5. Innowacyjność i technologia

  6. Zgodność z prawem


 1. Niezależnie od podmiotu zgłaszającego projekt do Konkursu, każdy projekt musi być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem artystycznym autora lub nazwą firmy będącej autorem projektu. 


 1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że posiada on prawa do dysponowania utworem.


 1. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko projekty, które zostały wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu w ciągu 36 miesięcy poprzedzających Konkurs GPDC (za wyjątkiem projektów zgłoszonych do kategorii “Seria” – ostatni projekt z serii musi być wprowadzony do obrotu nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy poprzedzających Konkurs GPDC) lub zostaną wprowadzone do obrotu w ciągu 3 miesięcy od rozwiązania Konkursu GPDC. 


 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Ten sam projekt może być zgłoszony do kilku kategorii.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania projektu do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.


§3

ZGŁOSZENIA


 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające browary, cydrownie i miodosytnie, których produkty są dostępne w sprzedaży oraz autorzy projektów.


 1. Jeden projekt może być zgłoszony tylko przez jeden podmiot. Jeśli ten sam projekt zostanie zgłoszony przez dwa podmioty, to prawo pierwszeństwa otrzymuje podmiot posiadający autorskie prawa osobiste do utworu.


 1. Zgłoszenie projektów do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/


 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia projektu wynosi:

 • 120 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie do 14 sierpnia 2023

 • 150 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie 15-30 sierpnia 2023

 • 180 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony produkt po 30 sierpnia 2023


Opłata ta nie podlega zwrotowi. 


 1. Uczestnicy będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2023 zwolnieni są z opłaty za pierwszy zgłoszony do konkursu projekt. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2023.


 1.  W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w PTP 2023, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszony do konkursu projekt w wysokości 180 zł netto.  


 1. Opłatę za wszystkie projekty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 września 2023, na konto organizatora:


33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33
60-702 Poznań


W tytule przelewu należy wpisać: GP + nazwa firmy lub imię i nazwisko uczestnika


 1. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do organizatora Konkursu projekty w wersji fizycznej w terminie od od 18-30 września.


 1. Do zgłoszonego projektu należy dostarczyć:

  1. Produkt w zrealizowanej, fizycznej postaci (tj. w postaci butelki, puszki, serii butelek lub puszek, produktu premium i/lub gadżetu reklamowego) w ilości 1 sztuki na każdy zgłoszony projekt. W przypadku projektów zgłoszonych do kategorii Seria, należy wysłać minimum 1 produkt z serii w wersji fizycznej, pozostałe projekty muszą być dostarczone w postaci pliku cyfrowego.

  2. Plik lub pliki cyfrowe:

   • w przypadku projektu etykiety lub opakowania: siatkę z projektem przygotowanym do druku w formacie PDF/TIFF

   • inne materiały, np: pliki marketingowe (zdjęcia produktowe, bannery, reklamy), wizualizacje produktu – (min. 1, max 10) w formacie PNG, wielkość minimum 2000x2000px

   • 1 plik cyfrowy zawierający zdjęcie lub wizualizację produktu w formacie TIFF/PDF, wielkość A3, 300dpi


 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Design Cup Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796


 1. Przyjęte prace nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia ani utratę przesłanych prac w czasie transportu.

 2. Projekty w formie cyfrowej należy dodać zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA


 1. Ocenę projektów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele branż związanych z projektowaniem, designem, produkcją opakowań oraz marketingiem.


 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych projektów zgłoszonych do Konkursu.


$5

NAGRODY


 1. W ramach każdej z kategorii zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.


 1. Nagrodami w każdej z 5 kategorii są:

  1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Złoto GP do wykorzystania w promocji 

  2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Srebro GP do wykorzystania w promocji 

  3. Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Brąz GP do wykorzystania w promocji 


 1. Spośród zwycięskich projektów jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jeden projekt, który otrzyma tytuł “The Greatest Design”, Odznaczenie GP oraz znak graficzny “The Greatest Design GP” do wykorzystania w promocji.


 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Design” są:

  1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych, w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland 2023, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne). 

  2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Targi Piwne Sp. z o.o. o wartości 10 000 zł


 1. Przekazanie nagród GPDC 2023 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności uczestnika na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.


 1. Zgłoszenie projektu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 2 wejściówek na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).


 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. $6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Uczestnicy zgłaszający produkty oraz projekty do GPDC wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu oraz na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Design Cup przez organizatora GPDC tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 


 1. Producenci zgłaszający produkty do GPCC wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek projektów, które zdobyły medale.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 


 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny projektów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 


 1. Zmiana formuły oceny projektów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone projekty, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego projektu, na każde 3 projekty zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.


 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty oraz projekty.


 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.