Regulamin konkursu Greater Poland Hempathy Cup

§1
ORGANIZATOR


1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Hempathy Cup 2023 (dalej “GPHC”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

 


§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 20-21 października 2023 r. w Poznaniu.


3. Konkurs GPHC przeprowadzony zostanie w 8 kategoriach


1. Produkty spożywcze
2. Kosmetyki i pielęgnacja
3. Suplementy diety
4. Susz i produkty z kwiatów konopi
5. Uprawa
6. Palenie i waporyzacja
7. Akcesoria
8. Gadżet reklamowy


4. Wszystkie projekty muszą dotyczyć bezpośrednio branży konopnej.


5. Kryteriami oceny będą:
1. Projekt i estetyka
2. Ergonomia i funkcjonalność
3. Zrównoważony rozwój i ekologia
4. Marketing i branding
5. Innowacyjność i technologia
6. Zgodność z prawem


6. Niezależnie od podmiotu zgłaszającego projekt do Konkursu, każdy projekt musi być podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem artystycznym autora lub nazwą firmy będącej autorem projektu.


7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie deklaruje, że posiada on prawa do dysponowania utworem.


8. Do konkursu zgłoszone mogą być tylko projekty, które zostały wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu w ciągu 36 miesięcy poprzedzających Konkurs GPHC.


9. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę projektów w każdej kategorii. Ten sam projekt może być zgłoszony do kilku kategorii.


10. Uczestnik może zgłosić w ramach jednego zgłoszenia całą serię projektów lub produktów, jeśli są one ze sobą wyraźnie powiązane i tworzą spójną całość. W takiej sytuacji cała seria będzie oceniana jako jeden projekt.


11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania projektu do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.


§3
ZGŁOSZENIA


12. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające firmy posiadające w swojej ofercie produkty konopne lub z dodatkiem konopi[a], których produkty są dostępne w sprzedaży oraz autorzy projektów.


13. Jeden projekt może być zgłoszony tylko przez jeden podmiot. Jeśli ten sam projekt zostanie zgłoszony przez dwa podmioty, to prawo pierwszeństwa otrzymuje podmiot posiadający autorskie prawa osobiste [b]do utworu.


14. Zgłoszenie projektów do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 5 października 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/


15. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia projektu wynosi:
* 120 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie do 30 czerwca 2023
* 150 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony projekt w terminie 1-31 lipca 2023
* 180 zł netto (+23%https://targipiwne.pl/greater-poland-beer-cup/ VAT) za każdy zgłoszony projekt po 1 sierpnia 2023


Opłata ta nie podlega zwrotowi.


16. Uczestnicy będący wystawcami Hempathy Cup 2023 zwolnieni są z opłaty za pierwszy zgłoszony do konkursu projekt. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas Hempathy Expo 2023.


17. W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Hempathy Expo 2023, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszony do konkursu projekt w wysokości 180 zł netto.


18. Opłatę za wszystkie produkty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 6 października 2023, na konto organizatora:


33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań


W tytule przelewu należy wpisać: GP + nazwa firmy lub imię i nazwisko uczestnika


19. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć do organizatora Konkursu projekty w wersji fizycznej w terminie od od 25 września do 6 października.


20. Do zgłoszonego projektu należy dostarczyć:
1. Produkt w zrealizowanej, fizycznej postaci w ilości 1 sztuki na każdy zgłoszony projekt.
2. Plik lub pliki cyfrowe:
* w przypadku projektu etykiety lub opakowania: siatkę z projektem przygotowanym do druku w formacie PDF/TIFF
* inne materiały, np: pliki marketingowe (zdjęcia produktowe, bannery, reklamy), wizualizacje produktu – (min. 1, max 10) w formacie PNG, wielkość minimum 2000x2000px
* 1 plik cyfrowy zawierający zdjęcie lub wizualizację produktu w formacie TIFF/PDF, wielkość A3, 300dpi


21. Organizator poinformuje uczestników na jaki adres mają zostać wysłane paczki.


22. Przyjęte prace nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, ani utratę przesłanych prac w czasie transportu.

23. Projekty w formie cyfrowej należy dodać zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu zgłoszeniowym.

 


$4
KOMISJA SĘDZIOWSKA


24. Ocenę projektów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą przedstawiciele branż związanych z projektowaniem, designem, produkcją opakowań oraz marketingiem.[c][d]


25. Sędziowie nie mogą oceniać własnych projektów zgłoszonych do Konkursu.


$5
NAGRODY


26. W ramach każdej z kategorii zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.


27. Nagrodami w każdej z 8 kategorii są:
1. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Złoto GP do wykorzystania w promocji
2. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Srebro GP do wykorzystania w promocji
3. Za III miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Brąz GP do wykorzystania w promocji


28. Spośród zwycięskich projektów jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jeden projekt, który otrzyma tytuł “The Greatest Hempathy Design[e][f]”, Odznaczenie GP oraz znak graficzny “The Greatest Hempathy Design GP” do wykorzystania w promocji.


29. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Hempathy Design” są:
1. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Hempathy Expo, w edycji następującej po gali finałowej Konkursu Greater Poland 2023 z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o powierzchni 3x3m, wg cennika Hempathy Expo, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy).
2. Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Hempathy Expo. o wartości 10 000 zł


30. Przekazanie nagród GPHC 2023 odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności uczestnika na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.


31. Zgłoszenie projektu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 2 wejściówek na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).


32. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru.

 


$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


33. Uczestnicy zgłaszający produkty oraz projekty do GPHC wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu oraz na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Hempathy Cup przez organizatora GPHC tj. Targi Piwne Sp. z o.o.


34. Producenci zgłaszający produkty do GPCC wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek projektów, które zdobyły medale.


35. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.


36. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny projektów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. [g][h]


37. Zmiana formuły oceny projektów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.


38. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone projekty, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego projektu, na każde 3 projekty zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.


39. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty oraz projekty.


40. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.