Regulamin konkursu Greater Poland Mead Cup Home

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” MEAD CUP HOME 2023
§1

ORGANIZATOR


 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Mead Cup Home 2023 (dalej “GPMCH”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU


 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 miodów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 miodów do rundy finałowej. 


 1. Konkurs GPMCH przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach:


 1. Miód pitny tradycyjny

 2. Miód pitny owocowy

 3. Miód pitny przyprawowy

 4. Miód pitny – pozostałe


 1. Każdy uczestnik może wystawić dowolną liczbę miodów w każdej kategorii. Jeden miód może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam miód nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania miodu do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.


 1. Miody zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową na specjalnych arkuszach konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification Program). Miodosytnik otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego miodu. §3

ZGŁOSZENIA


 1. W konkursie może wziąć udział tylko miód wyprodukowany domowymi metodami przez indywidualnych miodosytników domowych lub miodosytnię domową. Do wyprodukowania miodu mogą zostać użyte tylko komercyjnie dostępne surowce, zgodne z prawem.


 1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Uczestnik zgłaszając miód do konkursu oświadcza, że jest autorem miodu i osobą pełnoletnią.


 1. Zgłoszenie produktu do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/ 


 1. Udział w konkursie jest płatny. 


Koszt zgłoszenia miodu do GPMCH wynosi:

 • 25 zł za każdy zgłoszony miód


Opłata ta nie podlega zwrotowi. 


 1. Opłatę za wszystkie produkty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 września 2023, na konto organizatora:


33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań


W tytule przelewu należy wpisać: GPMCH + imię i nazwisko uczestnika


 1. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dostarczyć miód do organizatora Konkursu w terminie od 18 – 30 września 2023 w ilości 2 butelek/puszek o minimalnej pojemności 0,33 l (w przypadku butelek/puszek o mniejszej pojemności, należy dostarczyć ich taką ilość, by łączna pojemność wynosiła minimum 0,66 l)


 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Mead Cup Home Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796


 1. Przyjęte produkty nie będą podlegały zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora w celach marketingowych, promujących Konkurs. 


 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA


 1. Ocenę miodów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 


 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych miodów zgłoszonych do Konkursu.$5

NAGRODY


 1. W ramach każdej z kategorii miodowej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.


 1. Nagrodami w każdej z 3 kategorii są:

  1. Za I miejsce: Dyplom GPMCH, zestaw upominków od PTP

  2. Za II miejsce: Dyplom GPMCH, zestaw upominków od PTP

  3. Za III miejsce:  Dyplom GPMCH, zestaw upominków od PTP


 1. Spośród zwycięskich miodów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miód, który otrzyma tytuł “The Greatest Home Mead”.

 2. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Home Mead” są:

 1. wyprodukowanie miodu według zwycięskiej receptury w Miodosytni Imbiorowicz,

 2. projekt graficzny etykiety dla zwycięskiego miodu, zawierający informacje o midosytniku domowym (imię i nazwisko miodosytnika i/lub nazwa miodosytni domowej)

 3. 36 butelek o poj. 750 ml wyprodukowanego w ramach nagrody miodu lub ich ekwiwalent

 4. 2 doby w apartamencie nad jeziorem Powidzkim, prowadzonym przez pp. Imbiorowicz.


 1. Biorąc udział w Konkursie, Miodosytnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojej receptury przez Miodosytnię Michał Imbiorowicz w celu sycenia miodu i wprowadzenia do obrotu jego miodu jako The Greatest Home Mead, sygnowanego jego imieniem i nazwiskiem. W związku z powyższym laureat udziela Miodosytni Michał Imbiorowicz zgody na wykorzystanie jego imienia z nazwiskiem oraz wizerunku w celach reklamowych miodu pitnego The Greatest Home Mead. Zwycięski miód zostanie wyprodukowany w ilości minimum 7,5 hl. 

Miodosytnia zastrzega, że do sycenia miodu może użyć jedynie dostępnych oraz zgodnych z prawem surowców, oraz że oryginalna receptura piwowara zostanie dostosowana do warunków przemysłowych oraz rynkowych. 

Miodosytnia nie podejmie się wyprodukowania miodu pitnego, które może zagrozić reżimowi sanitarnemu browaru, zwłaszcza użycia dzikich drożdży lub bakterii kwasu mlekowego.

W przypadku, gdy nagrodę The Greatest Home Mead zdobędzie miód pitny, które nie będzie spełniał powyższych wymagań, wówczas Organizator zastrzega możliwość przekazania nagród wymienionych w par. 21 na rzecz uczestnika, którego miód pitny zostanie wybrane przez Komisję Sędziowską jako drugi najlepszy miód zgłoszony do Konkursu.  

Laureat zrzeka się roszczeń finansowych wynikających ze sprzedaży miodu pitnego.


 1. Przekazanie nagród GPMCH odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej, w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora miodu na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.


 1. Zgłoszenie produktu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 1 wejściówki na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).


 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Miodosytnicy zgłaszający produkty do GPMCH wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych autorów miodów zgłoszonych do GPMCH sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Beer Cup Home przez organizatora GPMCH tj. Targi Piwne Sp. z o.o.

 2. Uczestnicy zgłaszający produkty do GPMCH wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek miodów, które zdobyły medale.


 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.


 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny miodów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 


 1. Zmiana formuły oceny miodów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych miodów.


 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone miody, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego miodu, na każde 3 miody zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.


 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.


 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.


 1. Miody nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.