Regulamin konkursu Greater Poland Mead Cup

REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” MEAD CUP 2023

§1

ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Mead Cup (dalej “GPMC”) są Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON 367151832

§2

CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 13-14 października 2023 r. w Poznaniu. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 miodów w danej kategorii, Szef Jury może zdecydować o przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 miodów do rundy finałowej. 

 

 1. Konkurs GPMC przeprowadzony zostanie w 6 kategoriach miodowych:

 

 1. Tradycyjny miód pitny wytrawny 

 2. Tradycyjny miód pitny półsłodki 

 3. Tradycyjny miód pitny słodki 

 4. Miód pitny owocowy 

 5. Miód pitny przyprawowy 

 6. Miód pitny – pozostałe

 

 1. Każda miodosytnia może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej kategorii. Jeden produkt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii – ten sam produkt nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania miodu do najwłaściwszej dla niego kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub połączona.

 

 1. Miodosytnia otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego miodu. 

§3

ZGŁOSZENIA

 

 1. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające miodosytnie, których produkty są dostępne w sprzedaży.

 

 1. Zgłoszenie miodu do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego do 30 września 2023 na stronie internetowej https://targipiwne.pl/

 

 1. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia miodu do GPMC wynosi 

 • 120 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony miód w terminie do 14 sierpnia 2023

 • 150 zł netto (+23% VAT) za każdy zgłoszony miód w terminie 15-30 sierpnia 2023

 • 180 zł netto (+23%https://targipiwne.pl/greater-poland-beer-cup/ VAT) za każdy zgłoszony miód po 30 sierpnia 2023

 

Opłata ta nie podlega zwrotowi. 

 

 1. Każdy Producent, który zgłosi swoje produkty do konkursu uprawniony jest do bezpłatnego wstępu 2 osób reprezentujących firmę na Poznańskie Targi Piwne w dniu, w którym odbywa się gala finałowa. Aby skorzystać z możliwości bezpłatnego wstępu, należy zgłosić się do obsługi przy wejściu na teren wydarzenia.

 

 1. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2023 zwolnieni są z opłaty za pierwszy zgłoszony do konkursu miód. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca wystawienniczego podczas PTP 2023.  

 

 1. W przypadku, gdy producent zrezygnuje z udziału w PTP, zobligowany jest do uiszczenia opłaty za zgłoszony do konkursu miód w wysokości 150 zł netto. 

 

 1. Opłatę za wszystkie produkty zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14 dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 30 września 2023, na konto organizatora:

 

33 1950 0001 2006 0025 1741 0002

Targi Piwne Sp. z o.o.

ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

 

W tytule przelewu należy wpisać: GP + nazwa firmy

 

 1. Miodosytnie będące członkami European Mead Makers Association otrzymają rabat w wysokości 10% na wszystkie zgłaszane do konkursu miody.

 

 1. Producent jest zobowiązany dostarczyć miód do organizatora Konkursu w terminie od 18-30 września w ilości 3 butelek/puszek o minimalnej pojemności 0,33 l (w przypadku butelek/puszek o mniejszej pojemności, należy dostarczyć ich taką ilość, by łączna pojemność wynosiła minimum 1 l)

 

 1. Producent ma możliwość zgłosić miody wysłane na konkurs do Panelu Kupców. W Panelu Kupców wezmą udział produkty, które otrzymają w konkursie sumę punktów większą niż 35. Warunkiem udziału produktów w Panelu Kupców, jest zaznaczenie tego w zgłoszeniu oraz nadesłanie dodatkowo 5 l produktu (w butelkach lub puszkach o dowolnej pojemności).

 

 1. Na butelkach musi znajdować się etykieta lub etykieta zastępcza z nazwą producenta, nazwą produktu oraz stylem.

 

 1. Adres do wysyłki:

  Greater Poland Mead Cup Folwarczna 39 61-064 Poznań Osoba kontaktowa w miejscu odbioru: Zuzanna Skrok +48 501 076 796

 

 1. Każda próbka przesłana na konkurs staje się własnością Organizatora i w żadnym wypadku nie zostanie zwrócona. 

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu.

 

 1. Zgłaszający jest odpowiedzialny za ewentualne opłaty celne. Organizator nie będzie uiszczać żadnych opłat za odbiór przesyłki. Na przesyłce oraz w dokumentacji przewozowej należy zadeklarować : “Bezpłatne próbki. Nie do odsprzedaży.” 

$4 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

 1. Ocenę miodów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy. 

 

 1. Sędziowie nie mogą oceniać własnych produktów zgłoszonych do Konkursu.

$5

NAGRODY

 

 1. W ramach każdej z kategorii miodowej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale (brązowy – 3 miejsce, srebrny – 2 miejsce oraz złoty – 1 miejsce). Organizatorzy zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.

 

 1. Nagrodami w każdej z 6 kategorii są:

  • Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Złoto GP do wykorzystania w promocji miodosytni

  • Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Srebro GP do wykorzystania w promocji miodosytni

  • Za III miejsce:  Dyplom, Odznaczenie GP, znak graficzny Brąz GP do wykorzystania w promocji miodosytni

 

 1. Spośród zwycięskich miodów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miód, który otrzyma tytuł “The Greatest Mead”, Odznaczenie GP oraz znak graficzny “The Greatest Mead” do wykorzystania w promocji miodosytni. 

 

 1. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Mead” są:

  • Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych w edycji następującej po edycji podczas której odbędzie się gala finałowa Konkursu Greater Poland, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich Targów Piwnych, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne). 

  • Pakiet usług promocyjnych zapewnionych przez Poznańskie Targi Piwne o wartości 10 000 zł

 

 1.  Spośród zwycięskich miodów w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i głosowania jawnego miody, które otrzymają kolejno II i III miejsce. Laureaci otrzymają odznaczenie GP oraz znak graficzny GP do wykorzystania w promocji miodosytni. 

 

 1. Przekazanie nagród GPMC odbędzie się publicznie podczas Gali Finałowej w trakcie Poznańskich Targów Piwnych, 24 listopada 2023 r. w godzinach popołudniowych. W przypadku nieobecności autora miodu na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do odbioru nagrody.

 

 1. Zgłoszenie produktu do konkursu uprawnia uczestnika do otrzymania 2 wejściówek na Galę Finałową odbywającą się podczas Poznańskich Targów Piwnych 2023 (24 listopada).

 

 1. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych ustaleniach terminu i miejsca odbioru. 

$6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPMC wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i kontaktowych autorów miodów zgłoszonych do GPMC sponsorom Konkursu i fundatorom nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji Konkursu Greater Poland Mead Cup przez organizatora GPMC tj. Targi Piwne Sp. z o.o. 

 

 1. Producenci zgłaszający produkty do GPMC wyrażają zgodę na opublikowanie metryczek miodów, które zdobyły medale.

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 

 

 1. W przypadku pojawienia się odgórnych obostrzeń wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-19, uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zaplanowanej formie, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły oceny miodów przez Komisję Sędziowską, daty przebiegu Konkursu lub odwołania Konkursu. 

 

 1. Zmiana formuły oceny miodów lub daty przebiegu Konkursu nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie. 

 

 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zmian w kategoriach zgłoszonych miodów.

 

 1. W przypadku zmiany daty, Uczestnik Konkursu, który wypełnił formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty za zgłoszone miody, przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, ma możliwość zgłoszenia jednego dodatkowego miodu, na każde 3 miody zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym, bez ponoszenia kosztów za zgłoszenie.

 

 1. W przypadku całkowitego odwołania Konkursu, Organizator dokona zwrotu opłat poniesionych przez Uczestnika za zgłoszone do Konkursu produkty.

 

 1. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych lub odwołanie Gali Finałowej, nie jest równoznaczne z odwołaniem Konkursu. Odwołanie Poznańskich Targów Piwnych i/lub Gali Finałowej nie uprawnia do zwrotu opłat za uczestnictwo w Konkursie.

 

 1. Miody nadesłane do Konkursu przed wprowadzeniem zmian lub odwołaniem Konkursu nie podlegają zwrotowi.