Jak przygotować się do kontroli – branża browarnicza pod lupą skarbówki

Artykuł został przygotowany przez kancelarię Mariański Group i dotyczy prawa obowiązującego w Polsce na dzień 20.10.2023.

Od kilku lat obserwujemy wśród konsumentów wzrost zainteresowania piwami rzemieślniczymi produkowanymi przez lokalne browary. Przedsiębiorstwa działające w tym zakresie co rusz odkrywają nowe połączenia smakowe, które są entuzjastycznie odbierane przez miłośników piwnych nowości. Wraz ze wzrostem zainteresowania wyrobami lokalnych browarów wśród społeczeństwa, rośnie niestety ilość kontroli rozliczeń podatkowych takich przedsiębiorstw. Sprzyja temu szereg rozbieżności interpretacyjnych, jakie powstają na gruncie regulacji podatkowych, a także preferencyjne rozwiązania podatkowe przewidziane dla producentów piwa.

W niniejszym wpisie wskażemy na najczęstsze aspekty podatkowe, które skarbówka bierze pod lupę 
w branży browarniczej i na sposoby zwiększenia swoich szans na wygranie kontroli podatkowej.

Czy piwo jest faktycznie piwem? – znaczenie właściwości organoleptycznych piwa

Spory o kwalifikowanie wyrobów alkoholowych jako „piwo” trwają od lat. Rozstrzygnięcie tej wątpliwości jest kluczowe z uwagi na fakt, że piwo podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku akcyzowego. Zgodnie z powszechnie stosowaną definicją prawną, piwem jest napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji roztworu (brzeczki) przygotowanej ze słodowanego jęczmienia lub pszenicy warzonych z wodą, zasadniczo z chmielem. Do kategorii tej zaliczamy również mieszaninę piwa z innym napojem bezalkoholowym, o ile moc alkoholu w produkcie końcowym przekracza 0,5% objętości.

Organy podatkowe na tej podstawie przyznawały prawo opodatkowania napoju alkoholowego jako 
piwa, jeżeli jego głównym składnikiem był słód jęczmienny. Jeśli producent przyjął inną proporcję składników napoju, wyrób ten nie mógł być klasyfikowany jako piwo.

 

Przełomowy okazał się być wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 13 marca 2019 r. Zdaniem TSUE, gdy ilość słodu wykorzystanego do produkcji wyrobu piwnego jest mniejsza niż składników niesłodowych (np. syropu glukozowego) to o uznaniu go za piwo decydują jego cechy organoleptyczne, tzn. smak, zapach, barwa i konsystencja, w tym również piana.

Wskazane orzeczenie całkowicie odwróciło stanowisko organów podatkowych. Zaczęto masowo wszczynać kontrole u producentów piwa, które polegały na pobieraniu próbek napoju i ocenianiu ich właściwości. Czynności te podejmowane były również w browarach, w których piwo produkowano według receptury, która zakładała przewagę ilości składników słodowych nad niesłodowymi.

Taki sposób postępowania doprowadził do sytuacji, w której podatnicy nie mają pewności na jakich zasadach opodatkować swoje wyroby. Przed wydaniem wyroku Trybunału kierowali się oni wytycznymi organów podatkowych i produkowali piwo na bazie jęczmienia. Po zmianie stanowiska skarbówki utracili jednak pewność co do prawidłowości swoich rozliczeń. W takiej sytuacji należy być przygotowanym, że organy mogą chcieć wszcząć kontrolę by ocenić, czy produkowany napój posiada właściwości piwa niezależnie od przyjętej procedury wytwarzania.

Opłata cukrowa – rozbieżności w interpretacji przepisów a kontrola podatkowa.

Ogólnikowe sformułowanie przepisów podatkowych, dotyczących nakładania na producentów piwa opłaty cukrowej w określonej wysokości, doprowadziło do wielu rozbieżności interpretacyjnych. Organy podatkowe rozumieją przepisy wprowadzające opłatę cukrową w sposób niekorzystny dla podatników, podczas gdy takie stanowisko nie wynika wcale wprost z przepisów. Chodzi tu głównie o wpływ ilość cukrów pochodzenia naturalnego na wysokość tej opłaty.

Problematykę tę omawialiśmy już w jednym z wcześniejszych wpisów. Zwracaliśmy wówczas uwagę, że organy podatkowe za prawidłowe uznają opodatkowanie całkowitej ilości słodyczy w danym napoju, niezależnie od jej pochodzenia. Zdaniem organów podatkowych, opodatkowaniu podlegają cukry zarówno dodane przez producenta, jak i naturalnie występujące w piwie.

Podatnicy natomiast, kierując się nie tylko brzmieniem przepisów, ale i celem wprowadzenia nowego podatku, opodatkowywali wyłącznie cukier dodany do napoju. Choć takie stanowisko podzielają sądy administracyjne, to i tak organy podatkowe mogą chcieć skontrolować rozliczenia opłaty cukrowej. Wiedząc jednak, że sądy administracyjne negatywnie podchodzą do opodatkowania cukrów pochodzenia naturalnego w napojach, warto walczyć w postępowaniu podatkowym o swoje racje.

Jak skutecznie bronić swoich praw w kontroli podatkowej?

Jeśli organ podatkowy wszcznie kontrolę podatkową, należy pamiętać, że podatnikowi przysługują określone prawa. Przede wszystkim o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorca powinien zostać zawiadomiony na piśmie m.in. 7 dni przed jej faktycznym rozpoczęciem. Organ podatkowy może podjąć czynności przed upływem tego terminu, jeśli kontrola obejmuje pobranie próbek, dokonanie oględzin lub wykonanie pomiarów.

Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których kontrolujący nie muszą zawiadamiać o zamiarze jej wszczęcia M.in. gdy przeprowadzenie kontroli ma przeciwdziałać popełnieniu przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, a także zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Praktyka pokazuje, że organy podatkowe bardzo często rezygnują z zawiadamiania podatnika o planowanej kontroli i powołują się na tę okoliczność, jednocześnie nie wskazując uzasadnienia tej decyzji. Warto pamiętać, że praktyka ta odbiega od standardów prowadzenia kontroli przez właściwe organy i świadczy o łamaniu uprawnień podatnika. Zawiadomienie o kontroli służy tak naprawdę umożliwieniu podatnikowi przygotowania się do działań organu, aby nie wpływały negatywnie na ciągłość prowadzonej działalności.

Kontrola – po odpowiednim wcześniejszym zawiadomieniu – wszczynana jest na podstawie upoważnienia, które musi zawierać określone przez prawo elementy, przede wszystkim zakres kontroli. Dokument, który nie spełnia tych wymagań, nie może być podstawą skutecznych i zgodnych z prawem czynności organu.

Prowadzenie kontroli podatkowych u przedsiębiorców jest również ograniczone czasowo oraz ilościowo. Kontrola nie może przekraczać – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa – od 12 do 48 dni roboczych. Nie można także równocześnie prowadzić więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy, chyba że kontrolowany wyrazi zgodę na więcej niż jedną kontrolę. Do wskazanego ograniczenia nie zaliczamy jednak kontroli prowadzonych w zakresie np. zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług lub jest konieczna z powodu bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska.

Organ podatkowy nie jest również uprawniony do przeprowadzenia ponownej kontroli w określonym podatku za konkretny okres, chyba że zaistnieją okoliczności uzasadniające takie działanie. W tym przypadku najważniejszą z nich jest podejrzenie, że uprzednią kontrolę przeprowadzono z naruszeniem prawa, które miało wpływ na jej wynik.

Te i inne ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę nie zawsze są jednak respektowane przez organy podatkowe. Takie postępowanie świadczy o naruszaniu praw jednostki przez organy właściwe i wykorzystaniu ich nadrzędnej pozycji wobec podatnika. Dlatego też tak istotna jest świadomość, że kontrolowany nie jest na straconej pozycji w starciu z organami podatkowymi. Warto również pamiętać, że nawet jeśli organ stwierdzi nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych to nie zawsze jest to prawidłowa ocena. Bardzo często dochodzenie swoich racji przez podatników na dalszych etapach postępowania kończy się pozytywnym wyrokiem potwierdzającym stanowisko przedsiębiorcy.

Dlatego też już na etapie kontroli podatkowej pomoc profesjonalnego pełnomocnika zapewni przestrzeganie praw kontrolowanego. Dodatkowo znajomość prawa podatkowego pomoże w obronie przed zarzutami organu o nieprawidłowościach w rozliczeniu. Warto pamiętać, że specyfika podatku akcyzowego czy brak jednolitej interpretacji przepisów o opłacie cukrowej sprzyjają wszczynaniu kontroli, a następnie określaniu zobowiązania podatkowego w wyższej kwocie niż zapłacona przez podatnika. Skuteczna obrona pomoże uniknąć obowiązku zapłaty dodatkowych należności na rzecz Skarbu Państwa.

Chcecie wiedzieć więcej?

Tagi: , ,
Author picture

Lidia Pawińska
Doradca podatkowy - Mariański Group

Wspiera prowadzenie spraw klientów w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Uczestniczy w reprezentowaniu klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach podatkowych, gdzie przez kilka lat prowadziła postępowania podatkowe.

Strona autora
Author picture

Lidia Pawińska
Doradca podatkowy - Mariański Group

Wspiera prowadzenie spraw klientów w ramach kontroli i postępowań podatkowych. Uczestniczy w reprezentowaniu klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Zajmuje się obsługą prawno-podatkową przedsiębiorców. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz organach podatkowych, gdzie przez kilka lat prowadziła postępowania podatkowe.

Strona autora