Regulamin dla wystawców

REGULAMIN UCZESTNICTWA W POZNAŃSKICH TARGACH PIWNYCH


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkie firmy i podmioty (zwane dalej Wystawcami) uczestniczące w Poznańskich Targach Piwnych w dniach 24-25.11.2023 r. (zwanych dalej Targami lub Wydarzeniem), organizowanych przez Targi Piwne sp. z o. o., NIP: 779-246-37-93 z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 31/33 (zwaną w dalszej części regulaminu Organizatorem), reprezentowaną przez Grzegorza Stachurskiego.
1.2. Wystawcy są zobowiązani do:
1.2.1. dostosowania się do zakresu tematycznego Targów,
1.2.2. przestrzegania niniejszego Regulaminu,
1.2.3. przestrzegania „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących od 16 sierpnia 2022 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.”, a w szczególności przepisów przeciwpożarowych (punkt 11 przepisów) oraz warunków technicznych wykonania instalacji i świadczenia usług elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (punkt 9 przepisów).


2. ZAKRES TEMATYCZNY TARGÓW
2.1. W Targach mogą uczestniczyć podmioty, których oferta obejmuje towary/usługi zawierające się w poniższym spisie: 2.1.1. piwa i cydry,
2.1.2. miody pitne, wina, wódki rzemieślnicze
2.1.3. inne produkty rzemieślnicze,
2.1.4. sprzęt, akcesoria i surowce do piwowarstwa i cydrowarstwa domowego oraz domowego wyrobu innych produktów rzemieślniczych,
2.1.5. wyposażenie i surowce dla browarów,
2.1.6. wyposażenie lokali gastronomicznych,
2.1.7. opakowania, szkło i inne materiały i usługi promocyjne i reklamowe dla branży piwnej,
2.1.8. artykuły spożywcze związane z branżą piwną,
2.1.9. inne firmy związane z produktami rzemieślniczymi, działalnością rozrywkową oraz inne pasujące do tematyki Targów.
2.2. Podmioty prowadzące działalność inną niż wymienione w punktach 2.1 mogą ubiegać się o uczestnictwo w Targach jako partner lub sponsor wydarzenia.
3. ZASADY UCZESTNICTWA
3.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY
3.1.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach należy dokonać poprzez złożenie zamówienia przez stronę internetową b2b.targipiwne.pl.
3.1.2. Zgłoszenia uczestnictwa w Targach będą przyjmowane do czasu wyczerpania limitu dostępnej powierzchni wystawienniczej.
3.1.3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Targach oraz akceptacją wszystkich postanowień opisanych na stronie i w niniejszym Regulaminie uczestnictwa.
3.1.4. Złożenie zamówienia nie oznacza potwierdzenia udziału w Targach. Organizator poinformuje o akceptacji złożonego zamówienia.
3.1.5. Przy zgłoszeniu Wystawca ma prawo wybrać lokalizację swojego stoiska na podstawie udostępnionej przez Organizatora mapy, w ramach właściwej strefy tematycznej. W przypadku, gdy wybrane miejsce nie zostało wcześniej zarezerwowane, Wystawca ma prawo je zarezerwować.
3.1.6. Mapa będzie udostępniona w serwisie internetowym b2b.targipiwne.pl i będzie aktualizowana co najmniej w każdym dniu roboczym w następujących godzinach: 9.00 i 17.00. W szczególnych wypadkach organizator zastrzega sobie możliwość edycji mapy poprzez zmianę rozmiaru powierzchni, zwiększanie lub zmniejszanie ilości stoisk oraz zmianę lokalizacji poszczególnych numerów stoisk.
3.1.7. Przy rezerwacji miejsc decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. W sytuacji, w której niemożliwe jest przypisanie Wystawcy wybranego przez niego numeru stoiska, Organizator skontaktuje się przedstawiając alternatywne propozycje.
3.1.8. Zgłoszenie oraz rezerwacja miejsca są ważne wyłącznie w przypadku wpłacenia przez zgłaszającego zaliczki na konto Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wypełnienia zgłoszenia.
Rachunek do wpłat zaliczki: Targi Piwne sp. z o.o., numer konta: 33 1950 0001 2006 0025 1741 0002.
W tytule przelewu należy wpisać: nazwę zgłaszanego wystawcy oraz słowo „zaliczka”.
3.1.9. Wysokość zaliczki:
a. Dla stoisk powyżej 9m2: 1845 zł brutto (1500 zł netto)
b. Dla stoisk poniżej 9m2: zł 738 zł brutto (600 zł netto)
3.1.10. Kwota zaliczki zostanie następnie w całości wliczona na poczet opłaty za uczestnictwo wynikającej z zamówienia. Na wpłaconą kwotę zaliczki zostanie wystawiona faktura zaliczkowa.
3.1.11. Odpłatność za uczestnictwo w Targach Wystawca uiszcza w dwóch ratach:
a. 1 rata stanowi zaliczkę, płatna w ciągu 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia,
b. 2 rata w wysokości kwoty wynikającej z zamówienia, pomniejszonej o wysokość wpłaconej zaliczki, płatna do 27.10.2023 na podstawie otrzymanej faktury.
c. Brak opłacenia którejkolwiek z rat w terminie (datą płatności jest data wpływu pieniędzy na konto Organizatora) będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w Targach i spowoduje anulowanie rezerwacji miejsca oraz rozwiązanie umowy uczestnictwa z inicjatywy Wystawcy.
3.1.12. Po zakwalifikowaniu Wystawcy do udziału w Targach, Organizator przesyła do Wystawcy umowę e-mailem, a Wystawca po wydrukowaniu i podpisaniu umowy przesyła ją Organizatorowi pocztą na adres: Targi Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, i/lub w formie skanu elektronicznego wysłanego na e-mail Organizatora.
3.1.13. Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności.
3.1.14. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Targach (w szczególności z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym Targów).
3.1.15. W przypadku niezakwalifikowania zgłaszającego do udziału w Targach, Organizator niezwłocznie zwróci wpłaconą zaliczkę.
3.1.16. Opłata za uczestnictwo w Targach obejmuje w szczególności:
1. opłatę z tytułu najmu powierzchni handlowej i innych usług wynikających z Formularza zgłoszeniowego,
2. promocję Targów,
3. ogólną ochronę Targów zapewnioną przez Organizatora,
4. zabezpieczenie medyczne podczas Targów,
5. wywóz odpadów wg określonych zasad.


3.2. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W TARGACH
3.2.1. Odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.2.2. Wystawcom, którzy odstąpili od umowy uczestnictwa po opłaceniu faktury, ale do dnia 30.09.2023 r., zostanie zwrócona kwota dokonanych wpłat, pomniejszona o kwotę zaliczki. Zaliczka jest opłatą pokrywającą koszty Organizatora związane z obsługą Wystawcy do momentu rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa.
3.2.3. Organizator zwraca kwotę, o której mowa w pkt. 3.2.2, w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania pisma lub e-maila o odstąpieniu od umowy uczestnictwa.
3.2.4. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa w Targach w terminie 1.10.2023 r. lub późniejszym, Wystawcy nie przysługuje zwrot wcześniej wniesionych opłat.


3.3. USŁUGI TARGOWE
3.3.1. Zamówienia usług związanych z uczestnictwem w Targach należy dokonać poprzez złożenie zamówienia na stronie b2b.targipiwne.pl. Ceny i warunki oferowanych usług są wyszczególnione na stronie zamówienia.
3.3.2. Wystawca ma prawo do zamówienia odpłatnych form reklamy wyszczególnionych w ofercie.
3.3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam przekazanych w celu publikacji, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych.
3.3.4. W przypadku wystawienia przez Wystawcę reklamy o treści niezgodnej z obowiązującym prawem lub obraźliwej, gorszącej lub też sprzecznej z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, Organizator ma prawo usunąć takie reklamy z terenu Targów.
3.3.5. Reklama poza własnym stoiskiem jest odpłatna i wymaga pisemnej zgody Organizatora. Brak takiej zgody spowoduje usunięcie takich reklam na koszt i ryzyko Wystawcy.
3.3.6. Przyłącza techniczne do stoisk: elektryczne, wodociągowo-kanalizacyjne, sprężonego powietrza, teleinformatyczne, a także usługi związane z podwieszaniem elementów do stałej konstrukcji stropów w pawilonach oraz inne realizowane na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) są wykonywane wyłącznie przez MTP. Organizator na podstawie zamówień od Wystawców zamawia dla Wystawców wyżej wymienione przyłącza od MTP.


3.3.7. Wystawca posiadający w swojej ofercie sprzedażowej napoje alkoholowe zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych koncesji i pozwoleń. Wnioski o koncesje można składać droga elektroniczną przez stronę internetową: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0286_00 By usprawnić pracę urzędu rekomendujemy składanie wniosków nie później niż do 20.10.2023 r. Złożenie wniosków w terminie późniejszym nie gwarantuje uzyskania koncesji na czas.


4. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
4.1. Wystawca, który oferuje na stoisku piwo lane, jest zobowiązany umożliwić zwiedzającym zakup piwa w pojemnościach degustacyjnych.
4.2. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.3. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów i usług nieposiadających atestów PZH.
4.4. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów dot. wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
4.5. Wystawca oferujący produkty spożywcze zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Z 2001r. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.).
4.6. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 02.147.1231, z późn. zm.), a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i nietrzeźwym.
4.7. Wystawca zobowiązany jest do organizacji pracy oraz przestrzeni w obszarze stoiska zgodnie z obowiązującymi w dniu Wydarzenia przepisami prawa, wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w szczególności (o ile dotyczy) z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń, restrykcji, ograniczeń, zakazów i nakazów, a także zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.


5. PRZEPISY PORZĄDKOWE
5.1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych.
5.2. Wjazd na teren Targów jest dozwolony wyłącznie dla pojazdów zgłoszonych przed Targami przez Wystawcę oraz posiadających kartę wjazdową otrzymaną od Organizatora, z wpisanym numerem telefonu do kierowcy.
5.3. Przez cały czas trwania Targów każdy pojazd będący na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich musi być oznakowany kartą wjazdową. Samochody bez karty wjazdowej z numerem telefonu do kierowcy oraz w przypadku braku możliwości połączenia z kierowcą, mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
5.4. Szczegółowe informacje dotyczące godzin wjazdu na teren Targów zostaną przesłane Wystawcom z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.5. Terminy i godziny otwarcia Targów dla zwiedzających:
24.11, piątek, w godz. 15.00 – 01.00
25.11, sobota, w godz. 12.00 – 01.00
5.6. Godziny otwarcia pawilonów dla Wystawców i obsługi stoisk:
24.11, piątek, w godz. 05.00 – 15.00 (montaż), 15.00 – 02.00
– wjazd na halę samochodem jest możliwy w piątek do godziny 10.30.
– Wystawcy są zobowiązani zakończyć rozkładanie stoisk i dużych elementów zabudowy w piątek najpóźniej do godziny 13.00, tak aby pozostawić wolne przejścia.
25.11, sobota, w godz. 11.30 – 01.00
26.11, niedziela, w godz. 01.00 – 05.00 (demontaż)
– Wystawcy są zobowiązani zakończyć demontaż stoisk i usunąć wszystkie elementy stoisk z hali do godziny 05.00 w niedzielę.
Każda kolejna godzina demontażu jest płatna osobno przez każdego Wystawcę pozostającego na hali:
500 zł netto za każdą godzinę od 05.00 do 08.00 w niedzielę 26 listopada
1500 zł netto za każdą godzinę od 08.00 w niedzielę 26 listopada
Przekroczenie godzin demontażu zostanie potwierdzone na “Protokole przekroczenia godzin demontażu podczas Poznańskich Targów Piwnych” (zał. 2 do Regulaminu), spisanym po zakończeniu demontażu stoiska.
WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia od NAJEMCY odszkodowania w kwocie przenoszącej wysokość kary umownej. W przypadku pozostawienia przez NAJEMCĘ rzeczy w przedmiocie najmu po zakończeniu obowiązywania Umowy, WYNAJMUJĄCY wezwie (pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości mailowej) NAJEMCĘ do odbioru rzeczy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do zlecenia przechowania rzeczy przez osobę trzecią na koszt i ryzyko NAJEMCY/ uznaje się, że NAJEMCA wyzbył się własności tej rzeczy i w tym zamiarze rzecz tę porzucił.
5.7. Wystawcy są zobowiązani do zakończenia sprzedaży na stoiskach o godzinie 01.00 w nocy z piątku na sobotę oraz o godzinie 00.00 w nocy z soboty na niedzielę. W przypadku złamania tego przepisu przez obsługę stoiska, Wystawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł netto, płatnej gotówką w chwili interwencji przedstawiciela Organizatora na stoisku. Podstawą do pobrania kary finansowej od obsługi stoiska będzie “Protokół naruszenia godzin sprzedaży podczas Poznańskich Targów Piwnych” (zał. 1 do Regulaminu) sporządzony przez przedstawiciela Organizatora, w obecności obsługi stoiska i osób poświadczających zdarzenie. W przypadku odmowy zapłaty kary umownej Wystawca zobowiązuje się do zamknięcia stoiska podczas dalszej części Targów, bez zwrotu opłaty za stoisko.
5.8. W godzinach otwarcia Targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających.
5.9. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym Targów. Na żądanie Organizatora Wystawca powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty.
5.10. Towary nie mogą:
5.10.1. być wystawiane poza obręb stoiska,
5.10.2. być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska,
5.10.3. być wystawiane w sposób utrudniający poruszanie się zwiedzających.
5.11. Reklama i akcje promocyjne prowadzone poza wyznaczonym stoiskiem wymagają wcześniejszego uzgodnienia i pisemnej zgody Organizatora.
5.12. Wystawca zobowiązuje się uwidocznić na sprzedawanych towarach cenę sprzedaży.
5.13. Wystawcy / wykonawcy stoisk są zobowiązani:
5.13.1. przed rozpoczęciem Targów – do usunięcia ze stoiska i okolicznego terenu opakowań i odpadów pozostałych po montażu i wyposażeniu stoiska;
5.13.2. w czasie trwania Targów – do utrzymywania estetycznego wyglądu stoiska, zaplecza oraz własnych ogródków, 5.13.3. po zakończeniu Targów – do usunięcia ze stoiska eksponatów, zdemontowania zabudowy i wyposażenia stoiska oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.
Odpady wygenerowane w związku z montażem i demontażem stoisk, a także w czasie trwania Targów, należy wrzucić do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonu pojemników, z zastrzeżeniem zakazu wyrzucania odpadów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o którym mowa w punkcie 12.2 „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych obowiązujących od 01 stycznia 2018 roku na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.”.
5.14. Usunięcie towarów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione.
5.15. Czynności opisane w pkt. 5.13.3 można rozpocząć dopiero po zamknięciu Targów dla zwiedzających w ostatnim dniu Targów.
5.16. W przypadku pozostawienia przez Wystawcę na terenie Targów elementów obudowy i wyposażenia stoiska, i nie usunięcia ich przez Wystawcę w okresie demontażu, Organizator ma prawo nałożyć na Wystawcę karę finansową, pokrywającą koszty usunięcia pozostawionych elementów.
5.17. Pozostawione bez powiadomienia Organizatora elementy obudowy i wyposażenia stoiska, nie usunięte przez Wystawcę w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone.
5.18. Podczas Targów obowiązuje bezwzględny zakaz:
5.18.1. używania ognia otwartego,
5.18.2. używania urządzeń grzewczych bez nadzoru,
5.18.3. prowadzenia działalności handlowej poza wyznaczonymi stanowiskami,
5.18.4. pozostawiania śmieci, odpadów, nieczystości, itp.
5.19. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenach targowych.
5.20. Zabronione jest wprowadzanie (wnoszenie) na teren Targów zwierząt.
5.21. Na całym terenie Targów obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, poza wyznaczonymi miejscami.
5.22. Organizator zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego zamknięcia stoiska Wystawcy w przypadku niespełnienia przez Wystawcę warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności w przypadku:
5.22.1. prezentowania i sprzedaży towarów niezgłoszonych w Formularzu Zgłoszeniowym, lub nieuzgodnionych z Organizatorem,
5.22.2. nieutrzymywania estetycznego wyglądu stoiska i zaplecza,
5.22.3. wystawiania towarów poza miejsce do tego wyznaczone,
5.22.4. prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych nieuzgodnionych z Organizatorem.
5.23. Zamknięcie stoiska przez Organizatora w przypadkach, o których mowa w pkt. 5.22 może być okresowe tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego Organizatora, albo stałe tj. do czasu zakończenia Targów.
5.24. Stałe zamknięcie stoiska w przypadkach, o których mowa w punkcie 5.22, jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez Wystawcę postanowień umowy uczestnictwa. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje zwrot wpłaconych należności z tytułu opłaty za uczestnictwo w Targach. Wystawcy nie przysługuje również prawo do odszkodowania, gdyż zamknięcie stoiska stanowi sankcję za jego zawinione działanie.


6. ZABEZPIECZENIE TERENU
6.1. Tereny Targów są zabezpieczane przez służby ochrony Targów.
6.2. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Targów, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, a w szczególności w przypadku tymczasowego zamknięcia stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko towarów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
6.3. W okresie trwania Targów pawilon targowy jest otwierany, zamykany i plombowany komisyjnie.
6.4. W okresie trwania Targów nie ma możliwości pozostania na terenie pawilonu na noc. Po zakończeniu Targów w pierwszy dzień Targów, pawilon zostanie zamknięty i zaplombowany komisyjnie. W drugi dzień Targów pawilon zostanie komisyjnie otwarty godzinę przed otwarciem Targów dla zwiedzających.
6.5. Wystawca ma prawo delegować swojego przedstawiciela do składu komisji otwierającej i zamykającej pawilony.
6.6. Wystawca jest zobowiązany udostępnić komisji wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpożarowego.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.
7.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody lub prądu.
7.3. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Targów, jak i na okres montażu i demontażu.
7.4. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu MTP (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm budujących stoiska. Oceny szkód dokonują MTP w obecności przedstawiciela Wystawców lub wykonawcy stoiska oraz Organizatora, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.
7.5. Niezwłocznego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO o każdym przypadku szkody lub awarii powstałej w trakcie trwania Umowy, pod rygorem odpowiedzialności NAJEMCY za szkodę wyrządzoną Wynajmującemu. Wystawca zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora oraz targowy komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7.6. NAJEMCĘ obciąża obowiązek zawarcia i utrzymania w okresie najmu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) spowodowanych okolicznościami, za które odpowiada NAJEMCA, o minimalnej sumie ubezpieczenia w wysokości 50.000,00 zł brutto w przypadku każdego z ubezpieczeń, z tytułu szkód wyrządzonych w Przedmiocie najmu, innym mieniu WYNAJMUJĄCEGO lub szkód na osobie.


8. REKLAMACJE
8.1. Wszelkie reklamacje Wystawców wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
8.2. Reklamacje Wystawców mogą być zgłaszane do ostatniego dnia trwania Targów włącznie.
8.3. Po upływie określonego powyżej terminu reklamacje nie będą uwzględnione.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Wydarzenia. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni wystawienniczej.
9.2. Wystawca powinien respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Targach przez Wystawców, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
9.4. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu.
9.5. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.


Załącznik nr 1 do Regulaminu dla Wystawców.


Protokół naruszenia godzin sprzedaży podczas Poznańskich Targów Piwnych.
Opis zdarzenia:
W dniu …………………………. o godzinie ………………………… na stoisku (nr i nazwa stoiska) ………………………………………………………………………………
należącym do (firma) …………………………………………….…………………………………………………………..
prowadzona jest sprzedaż poza wyznaczonymi godzinami sprzedaży alkoholu, tj. piątek 24 listopada 15.00 – 01.00; sobota 25 listopada 12.00 – 00.00.


Przedstawiciel Wystawcy: Przedstawiciel Organizatora:
…………………………………………………………… ………………………………………………………….…
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

 


Potwierdzenie uiszczenia kary umownej w wysokości 500 zł netto.
Kara umowna zostaje pobrana na podstawie “Regulaminu dla Wystawców na Poznańskich Targach Piwnych 2023”. W przypadku odmowy zapłaty kary umownej Wystawca zobowiązuje się do zamknięcia stoiska podczas dalszej części Targów, bez zwrotu opłaty za stoisko.
Wpłacający, przedstawiciel Wystawcy: Przyjmujący, przedstawiciel Organizatora:
…………………………………………………………… ………………………………………………………….…
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)

Załącznik nr 2 do Regulaminu dla Wystawców.
Protokół przekroczenia godzin demontażu podczas Poznańskich Targów Piwnych.
Stoisko (nr i nazwa stoiska) ………………………………………………………………………..…………………………………..….
należące do (firma) …………………………………………….……………………………….……….……………………………………..
zostało zdemontowane i usunięte z terenu Targów w dniu …………..…………. o godzinie ……………………….
Na podstawie “Regulaminu dla Wystawców na Poznańskich Targach Piwnych 2023” naliczona zostanie opłata w wysokości:
* 500 zł netto za każdą godzinę od 5.00 do 8.00, 26 listopada
* 1500 zł netto za każdą godzinę od 8.00, 26 listopada


Wysokość naliczonej opłaty: …………………………… netto, …………………………….. brutto (23% VAT)


Przedstawiciel Wystawcy: Przedstawiciel Organizatora:
…………………………………………………………… ………………………………………………………….…
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)


Potwierdzenie uiszczenia opłaty gotówką w wysokości …………………………………
Wpłacający, przedstawiciel Wystawcy: Przyjmujący, przedstawiciel Organizatora:
…………………………………………………………… ……………………………………………………….…
(imię i nazwisko) (imię i nazwisko)